Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkels www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be van Gift2Give, een BV met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Priorijlaan 3 (België), BTW BE-0502 928 073, (hierna ‘cadeaubon-, voucher en geschenkenbedrijf’ genoemd) biedt haar klanten (bedrijven) de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be. Het plaatsen van een bestelling via de webshops van www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd hebben en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Gift2Give BV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De prijzen aangegeven op de websites www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be zijn verkoopprijzen.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Gift2Give niet. Gift2Give is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Gift2Give is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Gift2Give. Gift2Give kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Producten kunnen via de webshop www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be aangekocht worden tot een bedrag van 500€. Bestellingen boven 500€ worden via een apart offertetraject geregeld. De klant selecteert de gewenste producten en hoeveelheden. Bevestigt vervolgens de aantallen. Na ingave van de facturatie- en leveringsgegevens kan de klant overgaan tot de bestelling. De bestelling is pas volledig wanneer de klant deze heeft betaald. Voor grotere bestellingen wordt via een apart offertetrajecten gewerkt waarbij de bestelling pas volledig is wanneer een voorschot van 50% werd betaald. Het saldobedrag dient betaald te worden bij levering.

De bestellingen via de webshop www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be kunnen zowel via krediet- als debetkaart gebeuren. De levering van de producten is afhankelijk van het soort product en volumes. Gepersonaliseerde producten hebben doorgaans een langere looptijd.

De online aankoopprocedure verloopt in 7 stappen:

Stap 1: keuze producten en hoeveelheden;

Stap 2: ingave facturatie- en leveringsadres;

Stap 3: kennis groothandelsprijzen;

Stap 4: bevestiging en akkoord bestelling door onderschrijving AV;

Stap 5: betaling van de bestelling;

Stap 6: ontvangst bevestigingsmail Gift2Give;

Stap 7: levering van de bestelling.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via kredietkaart (Visa & Mastercard);

– via bankkaart (KBC, ING, Belfius & Bancontact);

– via overschrijving op rekeningnummer:

 • Fysieke en digitale geschenkbonnen: IBAN:BE42 7310 3267 7554 BIC:KREDBEBB;
 • Digitale parkeer- en mobiliteitsvouchers: IBAN:BE26 7380 4208 9029 BIC:KREDBEBB
 • Mondmaskers: IBAN:BE91 7310 4969 3576 BIC:KREDBEBB

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Gift2Give.

De producten worden bij de klant geleverd op het adres dat de klant heeft aangegeven.

Gift2Give is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Gift2Give. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Gift2Give te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Gift2Give beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Gift2Give zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.

Artikel 7: Levering

De producten worden bij de klant geleverd op het adres dat de klant heeft aangegeven. De termijn van de levering is afhankelijk van het bestelde product en hoeveelheden. De leveringskosten zijn inbegrepen in de prijzen tenzij anders vermeld. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 8: Garantie

 1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Aangezien www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be webshops enkel en alleen voor bedrijfsgeschenken zijn, is de wettelijke garantie niet van toepassing.

 1. Commerciële garantie

Elk artikel is onderworpen aan een commerciële garantie van de fabrikant van het product vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar tot 1 jaar.

 1. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Gift2Give klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Gift2Give. Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Gift2Give’s klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Gift2Give BV, te 2900 Schoten, Priorijlaan 3 (België). Goederen met een verkoopsprijs van 50 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, B-Post, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Gift2Give zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en

4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Gift2Give BV, te 2900 Schoten, Priorijlaan 3 respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of eigen marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Gift2Give BV, te 2900 Schoten, Priorijlaan 3 of per e-mail aan info@gift2give.org, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing:

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot aan Gift2Give BV, te te 2900 Schoten, Priorijlaan 3 of per e-mail aan info@gift2give.org. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Louise Fernand (www.appreciatie.com).

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Gift2Give heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Gift2Give houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 32 471 37 11 27 of per e-mail info@gift2give.org.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de sites www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Verschillende soorten cookies worden gebruikt op de websites www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be.

Oorsprong:

Soorten:

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor het bezoeken van onze websites en het gebruik van bepaalde delen van de websites. Ze laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende delen van de website te navigeren of formulieren in te vullen. Zelfs wanneer u inlogt met uw persoonlijke account, zijn deze cookies nodig om uw identiteit op een veilige manier te controleren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. Als u deze cookies weigert, zullen bepaalde delen van de website niet werken of niet optimaal werken.
 • Functionele cookies: functionele cookies zijn cookies die het functioneren van onze websites en apps gemakkelijker maken om te werken, hen aangenamer maken voor bezoekers en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde browse-ervaring hebt. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw taalkeuze of uw gebruikersnaam onthouden, zodat u uw aanmeldingsgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.
 • Analytische-cookies: we gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website en Gift2Give applicaties (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek, …) met de bedoeling de inhoud van onze website en app te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website en app te vergroten. Voor analyses van het gebruik van onze website/app doen we ook beroep op Google Analytics die daartoe eveneens gebruik maakt van cookies. Deze cookies kunnen zowel anoniem als niet-anoniem zijn. Voor het gebruik van niet-anonieme cookies voor analysedoeleinden wordt voorafgaandelijk je toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op je toestel worden geplaatst door je cookie instellingen aan te passen via de cookie manager.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze websites www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer details met betrekking tot cookies verwijzen wij naar een apart cookie document raadpleegbaar via onze websites www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Gift2Give om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: GIFT2GIVE’S Klantendienst

De Gift2Give klantendienst (www.gift2give.eu, www.mobility2give.be en www.parking2give.be) is bereikbaar op het telefoonnummer 32 471 37 11 27 via e-mail info@gift2give.org of per post op het volgende adres Priorijlaan 3, B-2900 Schoten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Gift2Give. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Gift2Give kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Contact:

E-mail:

Contact:
E-mail: info@gift2give.org

Adres: Priorijlaan 3, 2900 Schoten België

Laatste update: 13/03/2022

 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand dat door een server van een website op uw computer, tablet, smartphone of mobiele apparaat wordt geïnstalleerd wanneer u een website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die het mogelijk maakt dat uw browser herkend wordt wanneer u de website eenmaal bezoekt “sessie”-cookies, die tijdelijk zijn; of tijdens volgende, herhaalde bezoeken -“permanente” cookies. Sessie-cookies zijn alleen actief gedurende de tijd dat u de website bezoekt en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies of tracking cookies blijven op uw harde schijf staan wanneer u de website verlaat, totdat u ze handmatig verwijdert of totdat de browser ze na een bepaalde tijd verwijdert. Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de server van de website die u bezoekt of door partners van die website. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geïnstalleerd en heeft geen toegang tot andere informatie die op uw computer of mobiele apparaat wordt gevonden. Cookies worden opgeslagen in de map van uw browser op uw computer of mobiele apparaat. Een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke nummercode.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website sneller en eenvoudiger, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud of advertentie op een website relevanter te maken voor de bezoeker en kunnen worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeur en behoeften.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze de cookies accepteren die op onze websites worden gebruikt. U kunt echter de parameters van uw browser aanpassen om deze cookies uit te schakelen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde websites niet correct worden weergegeven of dat sommige toepassingen niet kunnen worden gebruikt.

Verschillende soorten cookies worden gebruikt op de websites www.gift2give.be, www.gift2give.eu, www.mobility2give.be, www.parking2give.be en www.njoy.shopping.

Oorsprong:

Soorten:

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor het bezoeken van onze websites en het gebruik van bepaalde delen van de websites. Ze laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende delen van de website te navigeren of formulieren in te vullen. Zelfs wanneer u inlogt met uw persoonlijke account, zijn deze cookies nodig om uw identiteit op een veilige manier te controleren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. Als u deze cookies weigert, zullen bepaalde delen van de website niet werken of niet optimaal werken.
 • Functionele cookies: functionele cookies zijn cookies die het functioneren van onze websites en apps gemakkelijker maken om te werken, hen aangenamer maken voor bezoekers en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde browse-ervaring hebt. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw taalkeuze of uw gebruikersnaam onthouden, zodat u uw aanmeldingsgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.
 • Analytische-cookies: we gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites en Gift2Give en Njoy.Shopping app (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek, …) met de bedoeling de inhoud van onze website en app te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website en app te vergroten. Voor analyses van het gebruik van onze website/app doen we ook beroep op Google Analytics die daartoe eveneens gebruik maakt van cookies. Deze cookies kunnen zowel anoniem als niet-anoniem zijn. Voor het gebruik van niet-anonieme cookies voor analysedoeleinden wordt voorafgaandelijk je toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op je toestel worden geplaatst door je cookie instellingen aan te passen via de cookie manager.

Hoe lang blijven cookies bestaan?

 • Tijdelijke cookies (of ‘sessie’ cookies) worden tijdelijk opgeslagen in je browser of app. Zodra je je browser of app sluit worden die cookies automatisch gewist.
 • Permanente cookies (of ‘persistent’ cookies) blijven op je computer of mobiele apparaat staan, ook als je de browser of de app sluit. Ze maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken. Ze blijven op je apparaat staan tot hun einddatum bereikt is, een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert.

Beheer van cookies

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook cookies verwijderen die al op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd.

Verwerkingsgronden

Gift2give zal persoonlijke gegevens die door cookies zijn verkregen alleen verwerken als er wettelijke redenen zijn om dit te doen. Juridische redenen kunnen zijn:

 • Legitieme interesse;
 • De toestemming van de betrokkene.

Gift2Give zal legitiem belang als rechtsgrond gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen door noodzakelijke, functionele en analytische cookies.

Gift2Give zal toestemming gebruiken als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen door analytische niet-anonieme cookies. Deze toestemming kan door de gebruiker worden gegeven wanneer hij voor de eerste keer de websites www.gift2give.be, www.gift2give.eu, www.mobility2give.be, www.parking2give.be of www.njoy.shopping bezoekt. De gebruiker kan het eens of oneens zijn met het accepteren van cookies met behulp van een selectievakje. Deze toestemming omvat een directe verwijzing naar de Cookie-verklaring van Gift2Give.

Indien u vragen hebt over het cookiebeleid van Gift2Give, kunt u contact opnemen met de Gift2Give Data Protection Officer.

Contact:
E-mail: info@gift2give.org

Adres: Priorijlaan 3, 2900 Schoten België

Laatste update: 13/03/2022